РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА "МОМА СТАНОЈЛОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ
ул. Кнеза Михаила 40
34000 КРАГУЈЕВАЦ

ИНФОРМАТОР О РАДУ
 

 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј

1.  Основни подаци о школи и Информатору о раду .................................................................... 3
2.  Организациона структура школе и надлежности ..................................................................... 3
   2.1. Орган управљања - Школски одбор .................................................................................................................. 3
   2.2. Орган руковођења - Директор ............................................................................................................................. 4
3.  Опис функције директор ......................................................................................................... 4
4.  Опис правила у вези са јавношћу рада .................................................................................. 5
5.  Списак најчешће тражених информација ................................................................................ 6
6.  Опис надлежности, овлашћења и обавеза .............................................................................. 7
   6.1. Стручни органи и тимови ...................................................................................................................................... 7
   6.2. Наставничко веће ................................................................................................................................................... 7
   6.3. Одељењско веће .................................................................................................................................................... 8
   6.4. Стручна већа ............................................................................................................................................................ 8
   6.5. Стручни активи ......................................................................................................................................................... 9
   6.6. Педагошки колегијум ............................................................................................................................................. 9
   6.7. Саветодавни орган - Савет родитеља .............................................................................................................. 9
   6.8. Ученици ..................................................................................................................................................................... 10
   6.9. Запослени у школи ................................................................................................................................................. 11
   6.10. Наставно особље ................................................................................................................................................. 11
   6.11. Стручни сарадници .............................................................................................................................................. 12
   6.12. Административно финансијско особље ......................................................................................................... 12
   6.13. Помоћно – техничко особље ............................................................................................................................ 14
7.  Списак прописа и других правних аката који се најчешће примењују у раду школе ................ 15
8.  Услуге које школа пружа ........................................................................................................ 16
9.  Подаци о приходима и расходима и исплаћеним зарадама .................................................... 18
10.  Подаци о јавним набавкама ................................................................................................... 19
11.  Подаци о средствима рада .................................................................................................... 20
12.  Чување носача информација .................................................................................................. 21
13.  Информације од јавног значаја ............................................................................................... 21
 
 
 
Информатор о раду
1. Основни подаци о школи и Информатору о раду
Основни подаци
Назив школе је: ОШ "Мома Станојловић" Крагујевац.
Адреса: Крагујевац, Кнеза Михаила 40
Телефони: директор и факс: 034/304-195; секретар 034/332-909;
Електронска адреса школе: momakg@eunet.rs
Вебсајт школе: www.momakg.edu.rs
Матични број: 07149115; Регистарски број: 6142000991; ПИБ:101509352.
Текући рачун: буџетски 840-165660-79; сопствени приходи: 840-165666-61
Школу представља и заступа директор Милан Мартиновић, професор географије.
Правни положај школе
Школа је основана актом НОО Крагујевац број: 01 – 2740 /1-63. од 15.02.1963.године и уписана је у судски регистар код Трговинског суда у Крагујевцу решењем бр.Ус-230/66 од 18.02.1966.год. регистрациони лист бр.100.страна 101,књига I.
Школа је уписана у судски регистар који се води код Трговинског суда у Крагујевцу, под бројем 5-52-00.
Школа је утврђена актом о мрежом школа а Права и обвезе оснивача школе има Република Србија.
Школа је правно лице са статусом установе, која обавља делатност основног образовања и васпитања и има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне радње и правне послове у оквиру своје правне и пословне способности.
Информатор о раду ОШ "Мома Станојловић" Крагујевац
Информатор о раду ОШ "МомаСтанојловић" Крагујевац је сачињен у складу са чл.39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени Гласник РС" бр.120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа ("Службени Гласник РС" бр. 68/10).
Информатор је објављен јуна 2011. године, а ажуриран је 20.04.2012.године. Доступан је јавности у електронском облику на веб сајту ОШ "Мома Станојловић" Крагујевац www.momakg.edu.rs.
Штампана верзија информатора у виду брошуре, каталога не постоји, али се заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија, одштампани текст информатора уз накнаду нужних трошкова штампања.
Лице одговорно за тачност података је директор Школе, овлашћено лице за информације од јавног значаја ОШ "Мома Станојловић" Крагујевац. Школа има орган управљања, орган руковођења, стручне и саветодавне органе, чије организовање, састав и надлежности су прописани Законом и Статутом ОШ "Мома Станојловић" Крагујевац.
Орган управљања у школи је Школски одбор, који има девет чланова укључујући и председника, који обављају послове из своје надлежности без накнаде. Чланове школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова.
Чине га по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.
Мандат школског одбора је четири године.

У надлежности Школског одбора је да:
1.   доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на правилник о организацији и систематизацији послова;
3

 
 
 
Информатор о раду
2.   доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
3.   утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
4.   доноси финансијски план школе, у складу са законом;
5.   усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
6.   расписује конкурс и бира директора;
7.   разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
8.   доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
9.   одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
10.   доноси одлуку о статусној промени, промени назива и седишта школе и проширеној делатности школе;
11.   усваја известаје о раду директора и известај о раду школе, најмање два пута годишње;
12.   даје мишљење за избор наставника и стручног сарадника у поступку избора по конкурсу;
13.   одлучује о правима, обавезама и одговорности директора школе;
14.   одлучује о давању на коришћење, односно закупу школског простора;
15.   образује комисије из своје надлежности;
16.   на предлог савета родитеља одлучује о коришћењу средстава прикупљених од родитеља ученика;
17.   разматра предлоге, питања и ставове упућене од стране савета родитеља, даје одговоре на питања и изјашњава се о ставовима које му упућује тај орган;
18.   обавља и друге послове у складу са законом и статутом школе.
Чланови Школског одбора:
Р.бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ПРЕДСТАВНИК
1. Милојевић Миљана-председник - запослених
2. Павловић Весна - запослених
3. Миловановић Марко - запослених
4. Мојсиловић Сандра - родитеља
5. Поповић Богомир - родитеља
6. Пантовић Јелена - родитеља
7. Милић Набојша - локалне самоуправе
8. Весовић Александар - локалне самоуправе
9. Петровић Драгосије - локалне самоуправе
Директор руководи радом школе.
Директора школе бира Школски одбор на основу конкурса, по прибављеном мишљењу наставничког већа, а одлука о изабраном кандидату доставља се Министарству просвете на сагласност. Директор школе бира се на период од четири године. О правима, обавезама и одговорностима директора одлучује школски одбор.
Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности школе и за свој рад одговара школском одбору и надлежном министарству.
Надлежност директора је утврђена Законом и Статутом ОШ "Мома Станојловић" Крагујевац, а то је да:
1.   планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности школе;
2.   стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада;
3.   стара се о остваривању развојног плана школе;
4
 
 
 
Информатор о раду
4.   одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом;
5.   сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
6.   организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно- васпитног рада и педагошке праксе, предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и струч.сар.;
7.   планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања наставника и стручног сарадника;
8.   предузима мере у случајевима повреда забрана из члана 44 - 46. Закона и недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике;
9.   предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, као и других инспекцијских органа;
10.   стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о школи у оквиру јединственог информационог система просвете;
11.   стара се о благовременом обавештавању запослених, ученика и родитеља, односно старатеља, стручних органа и школског одбора о свим питањима од интереса за рад школе и ових органа;
12.   сазива и руководи седницама наставничког, без права одлучивања;
13.   образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у школи;
14.   сарађује са родитељима односно старатељима ученика;
15.   редовно подноси извештаје о свом раду и раду школе школском одбору, најмање два пута годишње;
16.   доноси правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака;
17.   одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са законом и посебним законом;
18.   стара се о извршавању одлука школског одбора и оснивача;
19.   утврђује поделу предмета на наставнике и распоред рада;
20.   именује одељенског старешину на почетку школске године;
21.   образује испитне и друге комисије у оквиру своје надлежности;
22.   расписује конкурс и доноси одлуку о избору кандидата по конкурсу, и закључује уговор у раду на одређено или неодређено време;
23.   води дисциплински поступск и изриче дисциплинске мере;
24.   издаје налоге запосленима за извршење одређених задатака у складу законом и општим актима школе;
25.   потписује сведочанства, дипломе, уверења, уговоре и друга акта везана за пословање школе;
26.   стара се о наменском коришћењу школског простора и закључује уговоре о давању истог на коришћење, на основу одлуке Школског одбора;
27.   стара се о спровођењу поступка јавног надметања и поступка прикупљања писмених понуда,о документацији неопходној за њено спровођење, као и о поступку јавних набавки;
28.   врши и друге послове у складу са законом о раду,колективним уговором,законима у области образовања васпитања, стаутом школе и другим актима школе.
Седиште школе је у Крагујевцу, Кнеза Михаила 40.
Порески идентификациони број (ПИБ): 101509352
Телефон/факс школе: 034/332-909 и 034/304-195
Лице овлашћено за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја као и за сарадњу са медијима је директор школе Милан Мартиновић, телефон 034/304-195.
Просторије школе нису приступачне лицима са посебним потребама (постоји степениште на улазу у зграду).
Школа нема посебна правила о јавности рада или ограничењу јавности рада и на њу се примењују сва правила у складу са законом.
5

 
 
 
Информатор о раду
Школа, обављајући послове из своје надлежности свакодневно даје обавештења родитељима и другим заинтересованим лицима.

У прилогу се налази списак често постављаних питања и одговора.
1. Штаје потребно за упис у први разред?
Захтеве за упис деце у први разред основне школе родитељи подносе школи, почев од 1.фебруара 2012.године.
У први разред основне школе, школске 2012/2013.године уписују се деца која су рођена 2005.године и деца рођена у јануару и фебруару 2006.године.
Деца која до 31.августа 2012.године пуне од 6 до 6,5 година, а чији родитељи желе да она пођу у школу раније, могу да се пријаве школи ради организовања провере спремности за упис у школу.
У школу може да се упише и дете старије од 7 и по година а до 8,5 година ако се због болести или других оправданих разлога није уписало.
Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на писмени захтев родитеља а у складу са просторним могућностима школе.
Школа организује и целодневну наставу (боравак) за ученике првог и другог разреда. Писмени захтев за упис деце у први разред (добија се од секретара школе), родитељи подносе школи почев од 01.02.2012.године.

Потребна документација за упис ученика у школу:
  • доказ о здравственом прегледу( вакцинацији);
  • потврда од стоматолога;
  • извод из матичне књиге рођених детета;
  • доказ о пребивалишту детета;
  • уверење о похађању предшколског програма (доставља се по завршетку предшколског програма, када дечја установа изда ово уверење).
По упису ученика у први разред обавиће се тестирање ученика (испитивање ученика применом стандардизованих поступака ).
За све информације везане за упис, родитељи се могу обратити секретару школе на телефон 332-909.
2. Када ће се одржати пробни завршни испит?
− датум – 21. април; време израде оба теста – српски језик од 9 до 11 часова и математика од 12 до 14 часова,
− списак ученика који полажу пробни завршни испит по азбучном реду – цела генерација ученика осмог разреда биће истакнит на вратима школе и огласној табли,
− у просторији у којој полаже испит, ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју са збирног списка ученика,
− списак докумената која се обавезно доносе на пробни завршни испит (ученик који полаже пробни завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом),
− списак прибора за рад на пробном завршном испиту (за српски језик –графитна оловка, хемијска оловка и гумица, за математику – графитна оловка, хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар),
− од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.
 
6

 
 
 
Информатор о раду
Стручни органи школе су:
- наставничко веће,
- одељењско веће,
- стручно веће за разредну наставу,
- стручно веће за области предмета,
- стручни актив за развојно планирање,
- стручни активи за развој школског програма.
Стручни тимови школе су:
- Тим за инклузивно образовање,
- Тим за заштиту ученика од насиља и занемаривања,
- Тим за самовредновање рада школе,
- Тим за израду годишњег плана рада школе и за евалуацију.
Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници.
Надлежност Наставничког већа је да:
- стара се о оствривању циљева образовања и васпитања,
- утврђује предлог Годишњег плана рада школе и разматра извештаје о његовој реализацији,
- одлучује о избору програма за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника,
- анализира стање опремљености матерјално техничким и наставним средствима,
- разматра могућности за увођење иновација у наставу и образовно васпитни процес,
- разматра укупне резултате образовно васпитног рада школе и одлучује о мерама за његово унапређивање,
- анализира рад ученичких организација, кроз извештаје и разматра њихов допринос остваривању задатака школе,
- утврђује предлоге релација и времена извођења екскурзија и разматра извештај о изведеним екскурзијама и остварености образовно васпитних циљева и задатака,
- разматра организовање припремне наставе и разматра извештај са поправних и разредних испита,
- похвањује и награђује ученике и одлучује о одређеним васпитно дисциплинским мерама према ученицима,
- разматра стање психо-физичког здравља ученика и мере које се предузимају у том правцу,
- разматра учешће ученика на такмичењима и постигнуте резултате,
- даје упутства о начину глобалног и оперативног планирања образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника,
- прати рад и постигнуте резултате ученика на крају класификационих периода,
- разматра рад и постигнуте резултате рада стручних органа, наставника и стручних сарадника,
- предлаже чланове Школског одбора из реда запослених,
- даје мишљење о кандидатима за директора школе,
- предлаже Школском одбору мере за побољшање материјалних услова рада школе, ради потпунијег остваривања образовно-васпитног процеса,
- утврђује избор уџбеника који ће се користити у образовно-васпитном раду, а који су одобрени за употребу од стране надлежних органа,
- именује чланове стручног актива за развој школског програма,
- разматра извештај о раду школе, постигнутим резултатима и утврђује мере за превазилажење уочених недостатака,
7

 
 
 
Информатор о раду
- може образовати своје комисије за извршење појединих задатака,
- решава друга стручна питања образовно-васпитног рада.
Наставничко веће за свој рад одговара директору школе. Одељењско веће образује се ради претресања и решавања питања извођења наставног и васпитног рада и других питања од интереса за одељење.
Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.
Надлежност одељенског већа је да:
- стара се о оствривању циљева и задатака образовања и васпитања,
- усаглашава планове рада допунске и додатне наставе, индивидуалног образовног плана, припремне наставе, слободних активности и других облика образовно-васпитног рада,
- анализира остваривање циљева, задатака и садржаја образовно-васпитног рада у настави и другим облицима рада и предлаже мере за њихово унапређивање,
- разматра проблеме оптерећености ученика и предлаже равномерну расподелу задатака у настави,
- идентификује ученике којима треба прилагодити садржаје, облике и методе рада њиховим специфичностима,
- анализира облике подстицања ученика на основу упознавања потреба, интересовања, сколоности и индивидуалних карактеристика ученика,
- усклађује рад свих наставника у одељењу да јединствено делују на ученике ради постизања бољих резултата,
- разматра напредопвање ученика са којима се ради по индивидуалном образовном плану,
- анализира успех ученика у настави, допунском и додатном раду и слободним активностима, као и резултате које постижу у осталим областима образовно-васпитног рада,
- на предлог предметног наставника утврђује закључну оцену из предмета, на основу укупних резултата рада, а на предлог одељенског старешине оцену из владања,
- разматра владање ученика и предлаже васпитно-дисциплинске мере из своје надлежности, као и похвале и награде,
- израђује план и прати реализацију активности у области професионалне орјентације ученика,
- даје предлог плана екскурзија у складу са циљевима васпитно-образовног рада,
- усваја распоред писмених задатака,
- прати и подстиче рад одељенске заједнице ученика,
- разматра и реализује сарадњу са родитељима и друштвеном средином,
- предлаже садржаје и облике културне и јавне делатности,
- решава друга стручна питања образовно-васпитног рада,
- обавља и друге послове по налогу наставничког већа и директора школе.
У ОШ "Мома Станојловић" Крагујевац постоје стручна већа за:
1. разредну наставу
2. за области предмета
- историје, географије, верске насатве и уметности;
- природних наука;
- српског језика ;
- страних језика и грађанског васпитања;
- математике;
- то и информатикe;
- физичког васпитања
8

 
 
 
Информатор о раду
У ОШ "Мома Станојловић" Крагујевац постоји:
1. Стручни актив за развојно планирање
Стручни актив за развојно планирање утврђује предлог развојног плана школе за период од три до пет година и доставља га школском одбору на усвајање и прати његово остваривање.
Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, савета родитеља и ученичког парламента.
Стручни актив за развојно планирање има 5-8 чланова које именује школски одбор.
Стручни актив за развојно планирање за свој рад одговара школском одбору.
2. Стручни актив за развој школског програма
Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника.
Чланове стручног актива именује наставничко веће.
Стручни актив за развој школског програма:
- стара се о реализацији планираних циљева изадатака у образовно-васпитном раду.
- уочава проблеме и договара се о могућностима за њихово превазилажење,
- обавештава наставничко веће о току реализације планираних циљева и задатака,
- врши повремену и завршну евалуацију,
- стручно се усавршава за свој делокруг радa.
Стручни актив за развој школског програма за свој рад одговара наставничком већу.
Педагошки колегијум чине председник стручног актива за развојно планирање, председник стручног актива за развој школског програма, представник стручних сарадника и председници стручних већа.
Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе или помоћник директора.
Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима директора школе из области:
1)   планирања и организовања остваривања програма образовања и васпитања и свих активности установе;
2)   старања о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада;
3)   старања о остваривању развојног плана школе;
4)   организовања и вршења педагошко-инструктивног увида и праћења квалитета образовно-васпитног рада у школи и педагошке праксе и предузимања мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника;
5)   планирања и праћења стручног усавршавања запослених и спровођења поступка за стицање звања наставника и стручних сарадника;
6)   сарадње са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима.
Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно-васпитних задатака школе, у школи се као саветодавно тело формира савет родитеља.
Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења.
Савет родитеља на седницама обавља послове утврђене Законом и то:
1.   предлаже представнике родитеља ученика у орган управљања;
2.   предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимовеустанове;
3.   предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
4.   учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
9

 
 
 
Информатор о раду
5.   разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
6.   разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
7.   предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
8.   разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика;
9.   учествује у поступку прописивања мера из члана 42. Закона;
10.   даје сагласност на програм и организовање екскурзија, односно програме наставе у природи и разматра извештаје о њиховом остваривању;
11.   Разматра и друга питања утврђена статутом.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује школском одбору, директору и стручним органима школе.
Права ученика
Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, законима, а школа, односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:
1)   квалитетан образовно-васпитни рад у складу са законом;
2)   уважавање личности;
3)   подршку за свестрани развој личности, за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
4)   заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
5)   благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
6)   информације о његовим правима и обавезама;
7)   учествовање у раду органа школе, у складу са законом;
8)   слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
9)   подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;
10)   покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;
11)   остваривање свих права ученика, право на заштиту и право на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену законом.
Обавезе ученика
Ученик има обавезу да:
1)   редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2)   поштује школска правила, одлуке директора, наставника и органа школе;
3)   савесно ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом и прати сопствени напредак;
4)   у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
5)   не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
6)   поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
7)   благовремено правда изостанке;
8)   чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија, као и животну средину и понаша се у складу са правилима еколошке етике;
9)   да се стара о личној уредности и пристојном изгледу;
10)   доноси уџбенике, прибор, опрему и друга средства неопходна за рад на часовима;
10

 
 
 
Информатор о раду
11)   да се не понаша недолично према наставницима и другим радницима школе, ученицима и родитељима ученика у школи и ван ње;
12)   уредно и благовремено обавештава родитеље о свом учењу и владању, оценама, порукама одељенског старешине и других наставника;
13)   извршава послове које му даје одељенски старешина, наставници и органи школе.
Одговорност ученика
Ученик може да одговара само за повреду обавезе која је у време извршења била прописана Законом, посебним законом и општим актима школе и за повреду забране прописану Законом.
Ученички парламент
Парламент чине по два представника сваког одељења VII и VIII разреда у школи.Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника.
Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора.
Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.
Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената. Број и структура запослених, услови за пријем у радни однос, послови и радни задаци, стручно усавршавање и одговорност запослених у школи регулисани су Законом о основама система образовања и васпитања, другим законима, колективним уговорима, Правилником о организацији и систематизацији послова, Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених и другим општим актима школе.
Запослени у школи систематизовани су у следеће групе:
1. директор,
2. наставно особље,
3. административно-финансијско особље,
4. помоћно-техничко особље.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи остварује наставно особље, а наставно особље чине: наставници и стручни сарадници.
Наставници
Наставници изводе наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи.
У школи наставу изводе:
- наставници разредне наставе,
- наставници предметне наставе.
Наставник:
- остварује циљеве и задатке основног образовања и васпитања утврђене законом, наставним планом и програмом, Годишњим планом рада школе и овим Правилником,
- припрема се и стручно-педагошки остварује наставни план и програм, односно програм васпитног рада,
- планира, припрема и изводи наставу и друге облике непосредног образовно-васпитног рада са ученицима,
- обавља поправне, разредне и друге испите,
- води евиденцију о образовно-васпитном раду и о ученицима,
- обавља послове разредног старешине ( ако је распоређен ),
- организује и остварује културне и друге активности у складу са потребама ученика и друштвене средине,
- учествује у раду стручних органа,
- организује, изводи и учествује у стручном усавршавању наставника,
- обавља послове ментора,
11

 
 
 
Информатор о раду
- обавља дежурство у школи,
- организује и изводи рад са родитељима ученика,
- стручно се усавршава,
- врши и друге послове по налогу директораи помоћника директора,
- за свој рад одговара директору школе.
Стручне послове у школи обављају стручни сарадници: педагог, библиотекар-медијатекар.
Педагог:
- прати и анализира резултате васпитно-образовног рада школе и предлаже мере за његово унапређивање,
- ради на увођењу савремених облика и метода наставног рада,
- помаже наставницима у планирању, припремању и извођењу наставног рада и упућује на употребу савремених аудио-визуелних средстава,
- прати развој , способности и успех ученика и предлаже мере за већу ефикасност наставног рада,
- помаже ученицима у организовању учења, рационалнијем коришћењу слободног времена и избору слободних активности,
- ради на професионалној оријентацији ученик,
- сарађује са родитељима,
- води педагошку документацију,
- учествује у раду стручних органа,
- врши и друге послове у складу са општим актима школе и по налогу директора школе,
- за свој рад одговара директору школе.
Библиотекар-медијатекар:
- руководи библиотеком-медијатеком и ради на развијању љубави ученика према књизи и на остваривању задатака културе и јавне делатности школе,
- стручно обрађује књиге и медијатечку грађу и сређује библиотечки и медијатечки фонд,
- материјално одговара за књиге у библиотеци и медијатечку грађу,
- предлаже систем набавке књига и часописа и медијатечке грађе,
- сарађује са наставницима разредне и предметне наставе,
- користи савремене облике и методе рада са ученицима,
- издаје књиге за читање ученицима и наставницима и развија потребе, навике и интересовања за коришћење медијатечке грађе,
- учествује у раду стручних органа,
- врши и друге послове по налогу директора школе,
- за свој рад одговара директору школе.

У школи административно – финансије послове обављају:
1. секретар,
2. административни радник- благајник.
3. шеф рачуноводства,

Секретар
Секретар обавља нормативно-правне и друге правне послове у школи, и то:
12

 
 
 
Информатор о раду
- израђује нацрт Статута и других општих аката школе,
- прати и спроводи поступак доношења општих аката и пружа правно-стручну помоћ у обради тих аката, од нацрта до објављивања коначних текстова,
- израђује све врсте уговора, учествује у раду комисије за јавне набавке,
- прати законске и друге прописе и указује на обавезе које проистичу из њих,
- прати примену Статута и других општих аката и припрема предлоге за измене и допуне и даје тумачења тих аката,
- присуствује седницама органа управљања ради давања објашњења и тумачења,
- обавља правно-техничке послове око избора органа школе и обавља стручне послове за ове органе,
- обавља стручне послове око уписа у судски регистар, земљишне књиге и друге правне послове,
- обавља стручне послове код спровођења конкурса за избор директора, као и код спровођења конкурса за пријем осталих радника,
- обавља стручне послове у вези са заснивањем и престанком радног односа, распоређивањем и другим променама статуса радника,
- води персоналну евиденцију и документацију радника школе,
- издаје потврде радницима и ученицима школе у оквиру своје надлежности,
- стара се о школској документацији која се трајно чува,
- сарађује са другим органима и организацијама ван школе у вези са питањима која су у његовој надлежности,
- сарађује са наставницима, ученицима, родитељима и другим странкама у оквиру своје надлежности,
- води евиденцију о досељеним и одсељеним ученицима, прима и доставља преводнице,
- обавља упис ученика у први разред,
- стручно се усавршава,
- обавља и друге послове по налогу директора школе у складу са Законом и Статутом школе,
- за свој рад одговара директору школе.
Рачунополагач
Рачунополагач води пословне књиге и саставља финансијске извештаје, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, а посебно:
- рукује финансијским средствима у оквиру овлашћења,
- врши све безготовинске исплате и уплате из своје надлежности,
- саставља предлог финансијског плана, предлог плана јавних набавки и годишњи обрачун,
- води потребну документацију материјалног и финансијског пословања у складу са Законом о рачуноводству,
- припрема извештаје за органе управљања који се односе на финансијско и материјално пословање школе,
- проверава усаглашеност стања у финансијском књиговодству с подацима у материјалном књиговодству,
- књижи све пословне промене,
- сарађује при изради калкулације исхране ученика у школи,
- сарађује са управом за јавна плаћања, органима за послове статистике и другим органима и организацијама у вези послова из свог делокруга,
- сарађује са органима финансијске контроле и финансијске полиције,
- сарађује са органима и службама школе у делу који се односи на набавку производа и услуга,
- води књигу ситног инвентара, потрошног и канцеларијског материјала,
- организује и координира рад на попису инвентара школе,
- организује и координира рад службе рачуноводства,
- врши и друге послове по налогу директора школе у складу са законом,
 
 
13

 
 
 
Информатор о раду
- за свој рад одговара директору школе.
- води рачуна о благовременој ликвидацији примљених аконтација по свим основама (набављач, службени пут, привремене признанице и др.),
- води евиденцију административних и других забрана,
- врши све послове везане за месечне карте за превоз запослених и ученика,
- издаје потврде у оквиру својих надлежности,
- ради и друге послове по налогу директора и рачунополагача,
- за свој рад одговара директору школе.
Административни радник-благајник :
- врши пријем и експедицију поште и стара се о завођењу исте,
- врши архивирање архивске грађе и рукује архивом школе,
- координира рад помоћно-техничког особља,
- обавља дактилографске и друге административне послове,
- обавља и друге послове по налогу секретара и директора школе,
- врши све врсте уплата и исплата,
- врши припрему документације за обрачун и исплату зарада, накнада и других примања запослених,
- врши све послове око израде обрасца М-4,
- врши пријем свих уплата од наставника, ученика и ђачких родитеља,
- води благајнички дневник (извештај),
- води рачуна о благајничком максимуму,
- врши благовремену и ажурну ликвидацију порто-благајне (обрачун поштанских марака, бензинских бонова, поштанских упутница и др.),
Помоћно-техничке послове у школи обављају:
1. домар,
2. кувар,
3. сервирка и
4. радници на одржавању чистоће – помоћни радници.
Домар
- стара се и врши поправке инвентара школе,
- стара се, врши поправке и отклања кварове на водоводној, канализационој, громобранској и електро мрежи које су једноставније и мањег обима,
- обавештава директора и секретара о насталим штетама на инсталацијама, опреми и инвентару,
- свакодневно обилази све просторије, а посебно мокре чворове у школи ради увида у стање и благовременог отклањања недостатака и кварова,
- спроводи прописане и наложене мере заштите од пожара,
- обавља једноставније молерско-фарбарске радове,
- врши требовање и издавање материјала за текуће поправке и одржавање, производа за чишћење и хигијенских производа, и учествује у планирању ових набавки на годишњем нивоу уз претходну консултацију спремачица,
- по потреби дежура,
- врши и друге послове по налогу директора и секретара,
- за свој рад одговара директору школе.
 
 
14

 
 
 
Информатор о раду
Кувар
- припрема храну за кориснике ђачке кухиње,
- издаје оброке,
- врши требовање намирница и материјала према калкулацији,
- рукује и складишти намирнице у складу са хигијенским прописима,
- стара се о рационалном коришћењу намирница, потрошњи воде и електричне енергије у кухињи и трпезарији,
- израђује јеловник за потребе школе,
- врши спремање кухиње,
- стара се о санитарним и хигијенским условима у кухињи и трпезарији,
- пере, чисти и дезинфикује кухињско посуђе и прибор, као и радне површине,
- припрема храну за школске свечаности и приредбе,
- врши и друге послове по налогу директора школе,
- за свој рад одговара директору школе.
Сервирка
- издаје оброке ученицима у трпезарији,
- издаје допремљене пекарске производе ученицима,
- врши постављање и распремање трпезарије,
- стара се о санитрним и хигијенским условима у трпезарији и кухињи,
- пере и чисти и дезинфикује кухињско посуђе и прибор, као и радне површине,
- пере и пегла чаршаве, завесе, пешкире, кухињске крпе и др,
- одржава фигијену у купатилу намењеном особљу које ради у кухињи и трпезарији,
- стара се о рационалној потрошњи воде и електричне енергије у кухињи и трпезарији,
- сервира храну за школске свечаности и приредбе,
- врши и дуге послове по налогу директора школе,
- за свој рад одговара директору школе.
Спремечица
- стара се о одржавању чистоће у свим просторијама (чисти подне површине, стаклене површине, врата, зидове, брише прашину са инвентара),
- врши свакодневно проветравање просторија школе,
- дежура у фискултурној сали до завршетка рада сале,
- чисти двориште, травњак испред школе, засад у травњаку,
- чодноси смеће до депоније,
- одговара за инвентар и другу опрему којом рукује или која се налази у просторијама које одржава,
- пријављује сва оштећења и кварове на инсталацијама, инвентару и другој опреми,
- обавезно предаје нађене или заборављене ствари,
- обавља курирске послове за школу,
- врши и друге послове по налогу директора школе и радника који руководи радом помоћних радника,
- за свој рад одговара директору школе.
1.   Устав Републике Србије ("Службени гласник РС", број 98/06),
2.   Закон о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 72/09, 52/2011),
3.   Закон о основној школи ("Службени гласник РС", број 50/92, 53/93-др.закон,67/93-др.закон, 48/94- др.закон, 66/94, 22/2002, 25/02-исправка,62/2003 и 72/09-др.закон, 52/2011- др.закон),
15

 
 
 
Информатор о раду
4.   Закон о раду ("Службени гласник РС", број 24/05,61/05 и 54/09),
5.   Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", број 33/97,31/01 и "Службени гласник РС", број 30/2010),
6.   Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата у јавним службама,
7.   ("Службени гласник РС", број 44/2001... 11/2012),
8.   Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика ("Службени гласник РС", број 12/09 и 67/2011),
9.   Статут ОШ "Мома Станојловић" Крагујевац,бр.148 од 26.02.2010.год.измене бр 33 од19.01.2011 и бр.849-03 од 01.12.2011;
10.   Правилник о раду, бр. 149/1 од 26.02.2010. године, измене бр.50 од 31.01.2012;
11.   Правилник о организацији рада и систематизацији радних места у школе, бр. 149/5 од 26.02.2010. године, измене бр 542 од 14.09.2010, бр.831 од 25.11.2011;
12.   Правила понашања, бр. 149/6 од 26.02.2010. године;
13.   Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа, бр.252/1 од 12.7.2011.године;
14.   Правилник o одговорнисти ученика, бр.149/3 ОД 26.02.2010 године, измене 850-03 од 01.12.2011 и бр.51 од 31.01.2012;
15.   Правилник о дисциплинској и материјалној одговорнисти запослених, бр. 149/4 од 26.2.2010. године измене бр.851-03 од 01.12.2011;
16.   Правилник о безбедности и здрављу на раду, бр. 503 од 14.09.2007. године;
17.   Акт о процени ризика бр.691 од 23.09 2011.
18.   Правилник о заштити од пожара, бр. 655 од 19.11.2007. године;
19.   Правилник о похваљивању и награђивању ученика, бр. 509/10 од 08.12.2003. године;
20.   Правилник о накнади трошкова доласка и одласка са рада запослених бр.658 од 26.12.2006;
21.   Правилник о испитима, бр. 149/2 од 26.2.2010. године;
22.   Правилник о рачуноводству, бр. 8/4 од 16.01.2006. године;и о попису имовине о обавеза 8/5-2006;
23.   Пословници о раду школског одбора, савета родитеља и наставничког већа.
Делатност школе
Основна делатност школе је образовно-васпитна делатност у оквиру основног образовања коју школа обавља самостално, или у сарадњи са другим организацијама и установама. 8520 - основно образовање општег типа.
Школа своју образовно-васпитну делатност остварује на основу прописаних наставних планова и програма и у обавези је да до завршетка наставне године оствари наставни план и програм са прописаним фондом часова из свих предмета и других активности утврђених годишњим планом рада школе.
Основно образовање и васпитање одвија се у трајању од осам година и остварује се у два образовна циклуса.
Први циклус обухвата први до четвртог разреда за које се организује разредна настава и предметна настава, у складу са законом.
Други циклус обухвата пети до осмог разреда, за које се организује предметна настава, у складу са школским програмом.
Остваривање образовно васпитног рада
Основни облик образовно-васпитног рада у школи је настава, која може бити разредна, и предметна, зависно од узраста ученика и циклуса образовања који се примењује.
Образовно-васпитни рад у школи остварује се на основу школског програма, који доноси школски одбор по правилу сваке четврте године.
16

 
 
 
Информатор о раду
Школски програм припремају одговарајући стручни органи школе и садржи циљеве, назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које школа остварује, језик на коме се настава остварује, обавезне и изборне предмете и модуле, по циклусима и разредима и сва друга питања, прописана Законом, од значаја за школски програм.
Школски програм садржи и начин остваривања принципа и циљева образовања и стандарда постигнућа, начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма, као и начине прилагођавања програма ученицима са посебним способностима.
За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, школа доноси индивидуални образовни план којим се обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и његово оптимално укључивање у редован образовно-васпитни рад и вршњачки колектив.
Индивидуални образовни план школа доноси и за ученика са изузетним способностима.
Школа може да организује целодневну наставу, уз сагласност надлежног министарства и под условима из става 1. овог члана, уколико школски одбор и стручни органи донесу такву одлуку.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у школи обављају наставници и стручни сарадници.
Настава се изводи у одељењима која се образују у складу са Законом.
Одељење се може делити на групе само за наставне предмете за које је то предвиђено наставним планом и програмом у складу са законом.
Образовно-васпитни рад школе остварује се у току школске године која почиње 1.септембра, а завршава се 31. августа наредне године.
Образовно-васпитни рад школе организује се у два полугодишта.
Време, трајање и организација образовно-васпитног рада и школског распуста утврђује се школским календаром. Школски календар прописује министар до 1. јуна.
Школски календар може да се мења у изузетним случајевима, на захтев школе, уз сагласност министра.
Време почетка наставе, распоред смена, време почетка и завршетка часова, трајање одмора и друго утврђује се годишњим планом рада школе.
Настава се изводи у једној или две смене, по распореду часова, који утврђује директор школе, уз прибављено мишљење стручних органа, за сваку школску годину.
У школи се организује допунска настава за ученике који имају тешкоће у учењу и раду, што се утврђује у току редовне наставе. Овај облик наставе обавезан је за све ученике које на то упути предметни наставник или одељенско веће и траје док постоји потреба за њом.
Додатни рад школа организује за ученике од четвртог разреда који показују посебне способности и интересовања за поједине предмете или се припремају за такмичење у одређеним предметима.
Припремна настава се организује за ученике од четвртог разреда који су упућени на поправни испит, пре почетка испитног рока, у трајању од најмање пет радних дана, са по два часа дневно за сваки наставни предмет.
Испити и испитни рокови
У школи се могу организовати следећи испити:
- завршни;
- поправни;
- разредни;
- испити ученика који завршава школовање у року краћем од предвиђеног - брже напредовање;
- испит по приговору или жалби;
- испит из страног језика који ученик није изучавао у школи и
- испит којим се ученицима осмог разреда и ученицима којима је престала обавеза похађања основне школе омогућава завршавање разреда полагањем испита из предмета из којих имају недовољне оцене, у складу са Законом.
17

 
 
 
Информатор о раду
Поправни, разредни и други испити полажу се пред комисијом од три члана коју образује директор школе.
Оцена испитне комисије је коначна.
Испити се полажу по прописаном наставном плану и програму, односно школском програму за одређени предмет и разред.
Испити се у школи полажу у следећим роковима:
- јунском испитном року,
- августовском испитном року,
- јануарском испитном року,
- априлском испитном року.
Поред ових рокова законом се утврђују и други рокови за полагање испита.
Време и распоред одржавања припремне наставе и полагања поправних испита утврђује се Годишњим планом рада.
Поправни, разредни и други испити полажу се у складу са законом и одредбама Правилника о спровођењу испита, а завршни испит полажу ученици након завршеног осмог разреда по прописаном програму, у складу са Законом.
Извештај по годишњем рачуну за 2011. год. у хиљадама динара
ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ:  
- од буџета Републике..................................................... 45.889
- од буџета Општине........................................................ 9.109
- остали приходи ............................................................. 10.806
СВЕГА:............................................................................ 65.804
ТЕКУЋИ РАСХОДИ:  
-бруто зараде.................................................................. 38.661
-доприноси ПИО.............................................................. 4.247
-допринос здравствене заштите....................................... 2.374
-допринос за незапосленост............................................. 289
-накнаде превоза радника................................................ 88
-накнада породиљског боловања..................................... 2.117
-боловање преко 30 дана................................................. 214
-отпремнина..................................................................... 177
-помоћ у медицинском лечењу........................................ 105
-трошкови платног прометa.............................................. 183
-електрична енергија........................................................ 143
-трошкови централног грејања.......................................... 7.481
-ПТТ трошкови................................................................. 97
-дневнице за службена путовања..................................... 13
-трошкови смештаја......................................................... 13
-трошкови такмичења ученика......................................... 26
-одржавање рачунара-софтвера...................................... 9
-Котизација семинара...................................................... 27
-Издаци за стручне испите............................................... 60
-Трокови за исхрану-родитељски динар........................... 7.609
-остале стручне услуге.................................................... 5
 
18

 
 
 
Информатор о раду
-остале опште услуге-асист............................................. 297
-радови на водоводу....................................................... 3
-трошкови одржавања зграде.......................................... 4
-трошкови канц. материјала............................................. 27
-трошкови претплате на струч. часописе.......................... 36
-бензин............................................................................ 10
-материјал за образовање................................................ 22
-храна и пиће-семинар..................................................... 6
-трошкови одржавања хигијене........................................ 22
-ученичке награде-књиге................................................. 88
-таксе и новчане казне..................................................... 6
-нoвчане казне по решењу суда-превоз........................... 602
-издаци за набавку опреме.............................................. 733
СВЕГА ТЕКУЋИ РАСХОДИ:............................................. 65.795
ОСТВАРЕНА ДОБИТ ...................................................... 9

Финансијски план за 2012. год.
Финансијски план ОШ "Мома Станојловић" Крагујевац утврђен је у складу са апропријацијама добијеним од Града Крагујевца, за период јануар-децембар 2012. год.
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2012.ГОДИНУ
Позиција у финансијском
плану
Опис добара услуга и радова Финансијска вредност
на годишњем нивоу
413151 Превоз на посао и са посла 705.900,00
413 Накнада у натури 705.900,00
414 Социјална давања запосленима 100.000,00
415 Накнаде трошкова за запослене 0,00
416 Јубиларне награде 807.040,00
421 Стални 8.208.538,00
422 Трошкви путовања 126.140,00
423 Услуге по уговору 1.281.630,00
424 Специјализоване услуге 82.502,00
425 Текуће поправке и одржавање 801.560,00
426 Материјал 243.775,00
472713 Ученичке награде 87.719,00
472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 87.719,00
482 Порез и обавезне таксе и казне - збир: 1.000,00
483 Новч.казне и пенали по решењу судова -
збир:
40.420,00
511 Зграде и грађевински објекти 0,00
512 Машине и опрема 113.860,00
  СВЕГА: 12.600.084,00
Јавне набавке спроводи комисија коју именује директор у складу са законом и претећим прописима. У 2011.години није било поступака јавних набавки јер је вредност набавки била испод лимита утврђеног законом о буџету за 2011.годину.
19

 
 
 
Информатор о раду
Материјално-технички и просторни услови рада школе
Ред.број Намена простора Број просторија Површина м2
1 Учионице опште намене (класичне) 16 16 932
2 Кабинет за наставу музичке културе 1 61
3 Кабинет за наставу физике и хемије 1 61
4 Кабинет за наставу информатике 1 61
5 Кабинет за наставу биологије 1 61
6 Кабинет за наставу ликовне културе 1 61
7 Кабинет за ТИО 2 84
8 Библиотека -медијатека 2 48
9 Фискултурна сала са пратећим просторијама 1 614
  УКУПНО: 26 1.938
 
ОСТАЛЕ ПРОСТОРИЈЕ У ЗГРАДИ
Ред.број Намена простора Број просторија Површина м2
1 Наставничка канцеларија 1 51
2 Канцеларија директора 1 32
3 Канцеларија педагога 1 20
4 Канцеларија секретара 1 29
5 Канцеларија рачуноводства 1 20
6 Трпезарија 1 61
7 Кухиња 1 36
8 Архива 1 30
9 Портирница 1 22
10 Домар 1 24
11 Ходници, холови, степеништа, ВЦ 19 790
  УКУПНО: 29 1.115
 
Наставна средства
Ред.
број
Назив наставног
средства
Број   Ред.
број
Назив наставног
средства
Број
1 Графоскоп 4   16 Видео бим 2
2 Епископ-Дијапројектор 3   17 Кућни биоскоп 1
3 Kасетни пројектор КП-8 3   18 Озвучење са појачалом 1
4 Радио касетофон 7   19 Микрофон 3
5 Мини линија са ЦД-ом 2   20 Клавир 1
6 Видео рекордер 1   21 Флип чарт табла 1
7 ТВ пријемник 6   22 Миланова рачунаљка 2
8 ПC рачунар 22   23 Микроскоп 2
9 Лап-топ 4   24 Карте за географију 3
10 Скенер 1   25 Карте за историју 3
20

 
 
 
Информатор о раду
11 Ласерски штампач 5   26 Учила за биологију  
12 Штампач у боји 1   27 Учила за физику и хемију  
13 Матрични штампач 1   28 Справе за физичко васпитање  
14 Дигитална камера 1   29 Разредна словарица 2
15 Фотоапарат 1        
Школска библиотека располаже са 11912 књига.
Културна и јавна делатност школе
Најбогатија културна активност школе одвија се при обележавању школске славе, Свети Сава, као и Дана школе, када ученици представљају своје ликовне радове, а чланови рецитаторске, драмске, хорске и фолколорне секције изведу културно уметнички програм.
Учешће на конкурсима и такмичењима из разних области, од литерарног и ликовног стваралаштва преко стваралаштва у области природнихи друштвених наука до музичких, плесних и спортских активности, афирмишу наше ученике кроз многобројне награде које освајају на тим такмичењима. Носачи информација који су настали у раду Школе, а налазе се у Школи и то:
- у канцеларији секретара налази се:педагошка документација (матичне књиге ученика, документација о упису ученика у школу, документација о полагању испита), докиментација о оснивању и регистрацији школе, нормативна акта школе, досијеа запослених и остала документација настала у току рада секретара школе,
- у канцеларији педагога налази се педагошка документација(планови рада наставника, документација о тестирању ученика) и остала документација везана за рад педагога,
- у канцеларији рачуноводства налази се финансијска документа о плаћању за потребе школе, документација везана за исплату плата запослених као и сва остала финансијска и рачуноводствено-књивовопдствена документација,
- у посебној просторији која представља Архиву Школе налази се сва документација која је архивирана и то педагошка, административна и рачуноводвтвена.
Подношење Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја:
Све информације којима школа располаже, а које су настале у раду или у вези са радом школе, су доступне јавности у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), осим када су се, према овом закону, стекли услови за искључење или ограничење од слободног приступа информацијама од јавног значаја.
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) школи се подноси у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја писмено.
Захтев мора да садржати: назив и адресу школе, податке о тражиоцу информације (име, презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт), што прецизнији опис информације која се тражи (јасно наведена информација која се тражи, односно на шта се конкретно она односи) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Ако захтев не садржи горе наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице у школи дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони,односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступити, школа доноси закључак о одбацивању захтева као неуредног.
 
21

 
 
 
Информатор о раду
Школа је дужна да омогући приступ информацијама и и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.
У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, школа је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог документа. Ако школа није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева поступи по истом, дужна је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му копију тог документа.
Ако школа на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику у складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Школа ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог докумета, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију, само у просторијама школе.
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама школе.
Ако удовољи захтеву, школа неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.
Ако школа одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, копију тог документа, дужна је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.
У складу са чланом 17. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.
Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије.
 
Образац Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОШ "МОМА СТАНОЈЛОВИЋ"
К Р А Г У Ј Е В А Ц
Кнеза Михаила 40
 
З А Х Т Е В
за приступ информацији од јавног значаја
 
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), од горе наведеног органа захтевам*:
- обавештење да ли поседује тражену информацију;
- увид у документ који садржи тражену информацију;
- копију документа који садржи тражену информацију;
Достављање копије документа који садржи тражену информацију:**
- поштом
- електронском поштом
- факсом
- на други начин:*** ________________________________________________
22

 
 
 
Информатор о раду
Овај захтев се односи на следеће информације:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације)
 
У Крагујевцу,____________, ___________________________________________
Тражилац информације / Име и презиме
   
  Адреса _____________________________
____________________________________
   
  други подаци за контакт                           
____________________________________
 
* Заокружити цртицу испред законског права на приступ информацијама које желите да остварите.
** Заокружити цртицу испред одабраног начина достављања копије докумената.
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате.
 
 
 
 
 
 
 
23