Историјат

 
Стара школа

Традиција основне школе "Мома Станојловић", једне од најстаријих крагујевачких школа, везана је и просторно и временски за успон Крагујевца, бивше Милошеве престонице, крајем  XIX века.  Продужени је део Милошевог венца - архитектонске целине коју су некада чинили Милошев конак, Амиџин конак и конак кнеза Михаила - чије име носи улица у којој се данас школа налази.

На простору насеља Палилуле 1890. године у кући тадашњег уставобранитеља Томе Вучића Перишића отворена је школа са два одељења, звана Томина школа или Палилулска школа коју су похађали ученици I и II разреда. То су темељи данашње школе.

Декретом Министра просвете објављеним у просветном гласнику 1892.г. за прву учитељицу постављена је Росанда Красојевић. 1903.-г. Срушена је "Томина школа" и подигнута за оно време модерна и планска школа са 4 учионице канцеларијом и великим ходником. Једно време школа је служила као вежбаоница Педагошком одељењу које је образовало младе учитеље и учитељице.

Од 1930. у школи је било 12 одељења од 1 до 4 разреда, а 1951-ве године одлуком Савета за Просвету и културу школа је претворена у трећу осмолетку. Данашњи изглед школа је добила доградњом спрата 1954. године. 12.05.1954.г. наредбом тадашњег директора а уз сагласност Савета за просвету и културу града Крагујевца установљено је име "Мома Станојловић" , великог српског пилота.


Данас се школа налази у центру насеља Палилуле. У непосредном окружењу налази се више значајних објеката. Васпитно-образовни рад школа организује у три објекта у истом школском дворишту. Површина школске зграде је 3053 м2, а површина фискултурне сале 614 м2. Школски простор је тако организован да представља безбедно, подстицајно и пријатно место за ученике и наставнике.

Школа располаже потребним кадровима, стручним за редовно извођење наставе. Подаци о структури и врсти стручне спреме запослених говоре да је у школи запослен стручан и професионалан наставни и ненаставни кадар. Оваква структура запослених омогућава квалитетан рад школе. Дужина радног стажа запослених оствареног у школи омогућује квалитетну размену искуства наставног кадра у циљу унапређивања квалитета рада.
Школа располаже потребним и савременим наставним средствима која су у функцији разноврсних метода и облика рада са ученицима и следећим објектима:
* Кабинети за информатику, ликовну и музичку културу и биологију (4)
* Специјализоване учионице: физика- хемија (1)
* Учионице за разредну и предметну наставу (12)
* Учионице за целодневну наставу (4)
* Летња учиовица са двориштем за целодневну наставу (1)
* Радионица за ТИО (2)
* Фискултурна сала (1)
* Библиотека (1)
* Медијатека (1)
* Канцеларија (5)
* Кухиња са трпезаријом (2)
* Просторија за помоћне раднике (1)
* Радионица - магацин (1)
* Архива (1)
* Сенитарни простор (8)
* Отворени спортски терени за кошарку и фудбал (1).
У овој школској години уписано је 749 ученика који су распоређени у 31 одељењe, и то 16 одељења разредне и 15 одељења предметне наставе. Од 16 одељења разредне наставе 4 одељења су распоређена за целодневну наставу. Рад у целодневном боравку је усклађен са васпитно-образовним задацима у редовној настави. Оба учитеља имају часове редовне и допунске наставе, као и ваннаставне активности. Настава се обавља и пре и после подне, према утврђеном фонду часова, а остатак времена служи изради домаћих задатака, развијању слободних активности, одмору, рекреацији. Основни циљ целодневног боравка је збрињавање деце запослених родитеља и јачање педагошке функције школе кроз учење и савлађивање различитих врста знања и вештина и подстицање дружења, толеранције и сарадње међу децом.

Oсим редовне наставе, у школи се редовно организију и ваннаставне активности као и екскурзије и настава у природи за ученике од 1 до 4 разреда.

Од ваннаставних активности организоване су следеће секције: литерарна, драмска, рецитаторска, ликовна, спортске секције, хор и оркестар, секција научно-техничког стваралаштва, и еколошка секција, мада сви наставници и ученици брину о естетском изгледу школе и школског дворишта.
Нова школа   Нова школа   Нова школа  
 
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |