Ученички парламент

 
Лого-УП
Ученички парламент је нестраначка и невладина организација ученика ОШ "Мома Станојловић" чији су превасходни задаци:
  • Развијање демократских односа;
  • Остваривање и заштита права ученика;
  • Развијање сарадње са другим сличним организацијама у другим школама у нашем граду, а и шире.
Ученички парламент расправља о свим питањима из живота и рада школе:
Анализира резултате рада ученика; Прати остварене резултате ученика на разним такмичењима; Прати сарадњу ученика и наставника, атмосфере у школи; Покреће акције; Даје мишљење и предлоге стручним органима школе ( избор уџбеника, школског простора, слободним активностима, правилима понашања у школи); Обавештава ученике о дешавањима од посебног значаја за њихово школовање и активностима Парламента, о учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње; Активно учествује у планирању школског развојног плана, школског програма, развоја школе и самовредновању; Ученички парламент школе може да се удружи у ученичку заједницу парламената.
Парламент сачињавају представници сваког одељења VII и VIII разреда.
По правилнику:
  • Мандат чланова траје једну школску годину
  • Чланове бира одељењска заједница
  • Парламент бира свог председника, подпредседника и записничара;
  • Председник парламента је ученик VIII разреда, а подпредседник ученик VII разреда.
План активности Ученичког парламента реализује се по седницама
Септембар: Усвајање плана рада Ученичког парламента; Конституисање парламента; Упознавање са Пословником о раду ученичког парламента; Упознавање чланова са Посебним протоколом и процедурама за заштиту-безбедност ученика; Упознати ученике са могућностима и начином коришћења школске опреме, интернета и литератуте кроз ваннаставне и ваншколске активности; Укључивање у активности везане за развојни план школе; Учешће у раду Школског одбора; Сарадња са другим Ученичким парламентима
Октобар: Одлазак на екскурзије; Посете музејима, изложбама, галеријама, спортским манифестацијама; Организација активности поводом Дечије недеље; Активности везане за самовредновање – охрабривати ученике да износе своја мишљења и запажања(септембар, октобар); Усвајање правилника о понашању и облачењу ученика у школи(септембар, октобар); Разговор са ученицима за учешће на такмичењима и школским спортским турнирима
Новембар: Покретање иницијативе за решавање идентификованих проблема школског живота; Самовредновање: Упознати ученике са процедуром извештавања у школи
Децембар: Акција: УРЕДИМО ПРОСТОР НАШЕ ШКОЛЕ(децембар-мај); Упознавање чланова Парламента са постигнутим успехом и дисциплином на крају првог полугодишта; Журка уз присуство наставника(децембар-јануар)
Јануар: Помоћ у организовање приредбе и присуство чланова Ученичког парламента поводом свечаности Школске славе-Светог Саве
Фебруар: Разговор са члановима о љубави и заљубљености поводом 14.фебруара; Учешће на Педагошком колегијуму и Школском одбору и извештавање поводом избора уџбеника за наредну школку годину; Уредимо простор наше школе
Март: Разговор са ученицима на тему ТО НИЈЕ МОЈ ИЗБОР - ПУШЕЊЕ, АЛКОХОЛИЗАМ, НАРКОМАНИЈА
април-мaj Организовање спортских турнира (ученици –ученици) (наставници-ученици); Организовање презентација о раду и програмима средњих школа ради лакшег опредљења о будућем занимању; Организовање припремне наставе за ученике 8. разреда; Организација матурске вечери за ученике осмог разреда
мај-јун: Организовање припремања ученика осмог разреда за завршне испите; Прослава матурске вечери
Током године: Како да боље живимо са другима?
Проблем агресивног понашања размотрити на парламенту, потом у сарадњи са одељенским старешинама, педагогом и директором променити ситуацију, применом више метода које ће се конкретизовати са горе наведеним особама.
Ви нас чујете, а да ли нас слушате? - радионица
У сарадњи са секцијама на нивоу школе параламент ће организовати изложбе ученичких радова и позоришне представе (организација изложбе, припремање простора за изложбе и представе, дежурство, помагање млађим ученицима...)
После сваке седнице: Редовно обавештавање ученика о дешавањима са састанка Ученичког парламента (редовно писање извештаја са састанака и то ће бити изложено на "ученичком паноу"); Анализа рада.
Председник Ученичког парламента за ову школску годину је Ђурђина Богосављевић, а координатор из реда наставника је Марко Миловановић.
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |