Педагог

 
Педагог - Рада Марић
Педагог доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним законима.
ЗАДАЦИ
 • Учешће у стварању оптималних услова за развој ученика и остваривање васпитно-образовног рада,
 • Праћење и подстицање целовитог развоја ученика,
 • Подршка наставнику у креирању програма рада са ученицима, предлагање и организовање различитих видова активности, које доприносе развоју и напредовању ученика,
 • Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитно-образовног рада,
 • Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за васпитање и образовање ученика,
 • Учествовање у праћењу и вредновању васпитно-образовног рада,
 • Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад установе,
 • Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе.
Психолог - Невена Степановић
Психолог установе применом теоријских и практичних сазнања психологије као науке доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним законима.
ЗАДАЦИ
 • Стварање оптималних услова за развој ученика и остваривање васпитно-образовног рада,
 • Учествовање у праћењу и подстицању развоја ученика,
 • Подршка јачању наставничких компетенција и њиховог професионалног развоја,
 • Учествовање у праћењу и вредновању васпитно-образовног рада и предлагање мера које доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада установе,
 • Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда постигнућа ученика и предлагање мера за унапређивање,
 • Подршка отворености установе према педагошким иновацијама,
 • Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама родитеља, односно старатеља,
 • Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за установу,
 • Стално стручно усавршавање и праћење развоја Психолошке науке и праксе.

ОБЛАСТИ РАДА ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА
 1. планирање и програмирање васпитно-образовног рада,
 2. праћење и вредновање васпитно-образовног рада
 3. рад са наставницима
 4. рад са ученицима
 5. рад са родитељима, односно старатељима
 6. рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика
 7. рад у стручним органима и тимовима
 8. сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе
 9. вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
 
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |