Органи школе

 

Школа има органе управљања, руковођења, стручне и саветодавне органе.

Орган управљања: Школски одбор

Чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова Школског одбора. Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће, а из реда родитеља савет родитеља.Школски одбор, између осталог, доноси школски, односно васпитни програм, развојни план, годишњи програм рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, а такође и расписује конкурс и бира директора.

чланови школског одбора:
Представник запосленихПредставник родитељаПредставник Града

 1. Јелена Милојевић - председник
 2. Кристина Бешевић
 3. Маја Конатар

 4. Нина Живановић
 5. Владимир Томовић
 6. Данијела Милосављевић

 7. Ружица Николић
 8. Иван Ивковић
 9. Славица ЛукићОрган руковођења: Директор школе

Директор руководи радом школе. О правима, обавезама и одговорностима директора одлучује орган управљања. Директора школе бира Школски одбор на основу јавног конкурса, по прибављеном мишљењу Наставничког већа.
Директор школе - Рајица Ковачевић, професор разредне наставе.


Саветодавни орган: Савет родитеља

Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког одељења.Савет родитеља, између осталог, учествује у поступку предлагања изборних предмета, даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању.

чланови савета родитеља:

 1.  Васиљевић Милица I/1
 2.  Илић Бобан I/2
 3.  Павловић Ирена I/3
 4.  Гогић Ивана I/4
 5.  Петрић Драгана II/1
 6.  Ђорђевић Весна II/2
 7.  Јолић Радовић Татјана II/3
 8.  Богдановић Ивана II/4
 9.  Грачић Данијела III/1
10. Живановић Нина III/2
11. Васиљевић Милица III/3
12. Мишковић Јелена III/4
13. Делић Срђан IV/1
14. Ђокић Вијолета IV/2
15. Илић Сузана IV/3
16. Буквић Ана IV/4

17. Богдановић Предраг V/1
18. Ђокановић Светлана V/2
19. Петровић Александра V/3
20. Мајсторовић Дејан V/4
21. Живојиновић Александра VI/1
22. Курћубић Марија VI/2
23. Дабижљевић Вељовић Марина VI/3
24. Станојевић Срећко VI/4
25. Вукадиновић Саша VII/1
26. Стијачић Богданка VII/2
27. Томовић Владимир VII/3
28. Јанићијевић Бисерка VII/4
29. Антић Катарина VIII/1
30. Ботић Биљана VIII/2
31. Милетић Срђан VIII/3
32. Ђокић Надежда VIII/4Стручни органи

Стручни органи школе су: Наставничко веће, Одељењско веће, Стручно веће за области предмета, Стручни активи за развојно планирање и за развој школског програма. Стручна већа и Стручни активи имају председнике који чине Педагошки колегијум. Педагошким колегијумом председава и руководи директор, а одељењским већем одељењски старешина.
Надлежност, начин рада и одговорност Стручних органа уређује се Статутом Школе.

Секретар школе

Управне, нормативно-правне и друге правне послове у школи обавља секретар, Споменка Бошковић.
Послове секретара може да обавља дипломирани правник са положеним стручним испитом за секретара. Лице које има положен правосудни или стручни испит за запослене у органима државне управе не полаже стручни испит за секретара.

 
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |