Органи школе

 

Школа има органе управљања, руковођења, стручне и саветодавне органе.

Орган управљања: Школски одбор

Чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова Школског одбора. Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће, а из реда родитеља савет родитеља. Школски одбор, између осталог, доноси школски, односно васпитни програм, развојни план, годишњи програм рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, а такође и расписује конкурс и бира директора.

чланови школског одбора:
Представник запослених Представник родитеља Представник Града

 1. Данијела Мијовић - председник
 2. Јелена Милојевић - заменик
 3. Ксенија Пешикан

 4. Бојан Ненковић
 5. Јелена Станојевић
 6. Ана Радојичић

 7. Иван Ивковић
 8. Ружица Николић
 9. Славица ЛукићОрган руковођења: Директор школе

Директор руководи радом школе. О правима, обавезама и одговорностима директора одлучује орган управљања. Директора школе бира Школски одбор на основу јавног конкурса, по прибављеном мишљењу Наставничког већа.
Директор школе - Рајица Ковачевић, професор разредне наставе.


Саветодавни орган: Савет родитеља

Савет родитеља школе чини по један представник родитеља ученика сваког одељења. Савет родитеља, између осталог, учествује у поступку предлагања изборних предмета, даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању.

чланови савета родитеља:

 1.  Владанка Маринковић I/1
 2.  Нина Живановић I/2
 3.  Наташа Петровић I/3
 4.  Александар Стојадиновић I/4
 5.  Јелена Тошковић II/1
 6.  Вијолета Ђокић II/2
 7.  Биљана Ботић II/3
 8.  Татјана Дамјановић II/4
 9.  Дејан Мајсторовић III/1
10. Светлана Ђокановић III/2
11. Зоран Пузовић III/3
12. Весна Величковић III/4
13. Ана Мијатовић IV/1
14. Драган Стефановић IV/2
15. Дејан Димитријевић IV/3
16. Милош Ђурковић IV/4

17. Сања Добрињац V/1
18. Јелена Обрадовић V/2
19. Владимир Томовић V/3
20. Јасмина Љутица V/4
21. Катарина Антић VI/1
22. Зорица Сорак VI/2
23. Биљана Илић VI/3
24. Радосав Николић VI/4
25. Марија Алексић VII/1
26. Раде Громовић VII/2
27. Сања Петронијевић VII/3
28. Данијела Младеновић VII/4
29. Драгана Петрић VIII/1
30. Предраг Маџаревић VIII/2
31. Предраг Богдановић VIII/3Стручни органи

Стручни органи школе су: Наставничко веће, Одељењско веће, Стручно веће за области предмета, Стручни активи за развојно планирање и за развој школског програма. Стручна већа и Стручни активи имају председнике који чине Педагошки колегијум. Педагошким колегијумом председава и руководи директор, а одељењским већем одељењски старешина.
Надлежност, начин рада и одговорност Стручних органа уређује се Статутом Школе.

Секретар школе

Управне, нормативно-правне и друге правне послове у школи обавља секретар, Споменка Бошковић.
Послове секретара може да обавља дипломирани правник са положеним стручним испитом за секретара. Лице које има положен правосудни или стручни испит за запослене у органима државне управе не полаже стручни испит за секретара.

 
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |