Завршни испит

 

1.7.2014. - Уторак - Преузимање, провера и објављивање Званичних извештаја о исказаним жељама ученика.
6.7.2014. - Недеља - Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним школама.
 
Сви подаци могу се проверити на званичном сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије - http://www.upis.mpn.gov.rs/
 
 

Збирке задатака за завршни испит 2013/2014. године

Како ће се бодовати испити?
На основу Правилника о измени правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС – Просветни гласник", број 1/14) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 40 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика највише 16 бодова, из математике највише 16 бодова и на комбинованом тесту највише 8 бодова. На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака. У складу са Упутством за прегледање, у потпуности тачно решен задатак рачуна се као 1, а делимично тачно решен задатак (када је то предвиђено Упутством) рачуна се као 0,5. Бодови које је ученик остварио израчунавају се тако што се укупан број тачно решених задатака на тесту множи одговарајућим коефицијентом и то:
 
за српски, односно матерњи језик и математику коефицијент је 0,8
за комбиновани тест коефицијент је 0,4.
 
То значи да ће ученик који тачно реши свих 20 задатака из српског, односно матерњег језика моћи да оствари 16 бодова, што важи и за тест из математике, док ће ученик који тачно реши свих 20 задатака на комбинованом тесту моћи да оствари 8 бодова. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат на тесту.
 
Извор: Министарство просвете

Новине које доноси завршни испит
  • Завршни испит на крају основне школе полажу сви ученици. До сада су квалификациони испит полагали само ученици који настављају образовање у четворогодишњој средњој школи;
  • У свом коначном облику, завршни испит ће се школске 2013/14. године састојати од три теста: српског/матерњег језика, математике и комбинованог теста из науке (природне и друштвене);
  • Завршни испитује степен усвојености образовних стандарда за крај основног образовања. Први пут се постигнућа ученика проверавају у односу на постављене стандарде на националном нивоу;
  • Завршни испит у свом коначном моделу састоји се само од непознатих задатака;
  • Завршни испит прилагођен је ученицима са сметњама у развоју;
  • Резултати завршног испита биће коришћени за побољшање квалитета наставе и учења на нивоу појединачних школа, општина, округа, школских управа и на националном нивоу.
  • Школе су дужне да организују припрему ученика за полагање завршног испита
Ученици ове године ће на завршном испиту имати три теста - по један из матерњег језика и математике и трећи који ће обухватити градиво из биологије, историје, географије, физике и хемије. Тест из матерњег језика и математике носиће по 16 бодова, док ће трећи тест вредети осам бодова. Успех од шестог до осмог разреда носиће 60 бодова.

О завршним испитима:
Завршним и матурским испитима проверава се шта су и колико ученици научили током школовања. С друге стране, ови испити су и део екстерног вредновања квалитета саме школе, а и система образовања у целини.
Прве завршне испите ће, према Закону о основама образовања и васпитања, полагати основци који школовање завршавају 2011. године у свим школама у Србији. Завршни испит ће се постепено мењати по обиму и структури до 2014. године када ће бити реализован у пуном обиму. Промене се односе на повећање броја предмета који се полажу и на број непознатих задатака у тестовима: од полагања само два теста из српског-матерњег језика и математике до финалног завршног испита 2013/2014. године, који ће подразумевати: све непознате задатке и три теста - српски језик, математика и заједнички тест из предмета: историја, географија, биологија, физика и хемија.
Постепеним прелазом избегавају се изненађења у вези са садржајем и начином испитивања чиме се смањује непознатост и трауматичност испита.
Основна школа "Мома Станојловић" -Крагујевац- www.momakg.edu.rs | септембар-2011. |