Ритам радног дана школе, динамика током школске године Школско ЗВОНО

Ритам радног дана школе, динамика током школске године

Школа је отворена од 6-22 сата сваког радног дана, суботом од 8-20 часова и недељом од 14-20 часова.

Школско звоно

За време великог одмора ученици добијају ужину а у целодневној настави ученици имају доручак, ужину и ручак.

Дежурни наставници долазе пре звона за улазак ученика 30 минута; успостављају ред на одморима и испраћају ученике по завршетку радног дана.   

Ученици у целодневној настави долазе од 6,30 до 16,30 часова. Време између часова се користи за реализацију ваннаставних активности у форми часова.

Настава се изводи према распореду часова кога израђује задужени наставник а према одговарајућим педагошким нормама и законским актима.Недељни распоред часова приказује се у виду табеле у којој се одређују редослед обавезних и изборних наставних предмета и наставних часова у одређеном времену.

Рад у целодневном боравку је усклађен са васпитно-образовним задацима у редовној настави. Оба учитеља имају часове редовне и допунске наставе, као и ваннаставне активности. Они заједнички планирају наставне садржаје и договарају се о свим активностима. Настава се обавља и пре и после подне, према утврђеном фонду часова, а остатак времена служи за израду домаћих задатака, развијање слободних активности, одмор, рекреацију… Стручни тим целодневног боравка сачињавају настаници разрдне наставе, вероучитељ и наставник енглеског језика. Учитељи који раде у боравку делују јединствено, сарднички и тимски, сарађују са родитељима, одржавају родитељске састанке и индивидуалне разговоре са родитељима. У равноправном су положају према ученицима и родитељима. Учитељски тим је креатор свакодневног рада са ученицима.

Основни циљ целодневног боравка је збрињавање деце запослених родитеља и јачање педагошке функције школе кроз учење и савлађивање различитих врста знања и вештина и подстицање дружења, толеранције и сарадње међу децом.