Закони, прописи и правилници

Општа акта Републике Србије

Закон о основном образовању и васпитању:

Закон је ступио на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 3. јула 2013. године, а примењује се почев од школске 2013/2014 године, односно од 2. септембра 2013. године (види члан 107. Закона).
Министар ће донети подзаконске акте на основу овлашћења из овог закона у року од две године од дана почетка примене овог закона. Подзаконски акти донети до ступања на снагу овог закона примењиваће се, ако нису у супротности са овим законом, до доношења подзаконских аката на основу овог закона (види члан 105. Закона).
Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 101/2017) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”, односно 18. новембра 2017. године (види члан 67. Закона – 101/2017-11).
Подзаконски акти за спровођење Закона о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 101/2017) донеће се у року од две године од дана ступања на снагу овог закона. До доношења наведених прописа примењују се прописи који су важили до дана ступања на снагу овог закона, ако нису у супротности са овим законом (види члан 66. Закона – 101/2017-11).
Престају да важе одредбе чл. 96–99. Закона даном почетка рада ENIC/NARIC центра у складу Законом о Националном оквиру квалификације („Службени гласник РС“, број 27/2018-3) (види члан 53. Закона – 27/2018-3).
Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 10/2019) ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”, односно 23. фебруара 2019. године. Подзаконски акти за спровођење овог закона донеће се у року од две године од дана ступања на снагу овог закона. До доношења тих прописа примењују се прописи који су важили до дана ступања на снагу овог закона, ако нису у супротности са овим законом (види чл. 11. и 12. Закона – 10/2019-3).

1.1 Одлука о образовању Комисије за верску наставу у школи: 9/2014-4, 10/2017-22, 31/2017-3, 73/2017

1.2 Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновање наставе на даљину у основној школи

1.3 Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновања наставе код куће за ученике основне школе

1.4 Правилник о ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране ученика у основној школи

1.5 Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи

1.7 Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа за основно образовање одраслих

1.8 Правилник о ученичким задругама: 31/2018-105

1.9 Правилник о ближим условима за остваривање двојезичне наставе

1.10 Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог боравка


Закон о oсновном образовању и васпитању

Закон о просветној инспекцији